α. Διαγνωστική γαστροσκόπηση, ορθοσκόπηση, ορθοσιγμοειδοσκόπηση  και

    κολονοσκόπηση με χορήγηση μέθης και λήψη βιοψιών.

    Οι εξετάσεις αυτές μπορούν να γίνουν και σε συνεργαζομένες ιδωτικές κλινικές

    σε συνεργασία με αναισθησιολόγο (χορήγηση ειδικού φαρμάκου) για είναι

    εντελώς ανώδυνες, κυρίως η κολονοσκόπηση.

β. Επεμβατικές γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις (πχ αφαίρεση

    πολυπόδων) γίνονται σε συνεργαζόμενες ιδωτικές κλινικές.